Ochrana osobných údajov

Odoslaním formuláru dáva Návštevník spoločnosti Priemtav HSV s.r.o. Súhlas so spracovaním údajov osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Návštevník sa tiež zaväzuje poskytnúť správne osobné údaje potrebné pre účely spracovania cenovej ponuky. Návštevník prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.

Pri spracovávaní osobných údajov Návštevníka sa riadime zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ internetovej stránky uchováva a spracúva osobné údaje v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Prevádzkovateľ internetovej stránky prehlasuje, že všetky osobné informácie odovzdané Návštevníkom sú dôverné a slúžia výlučne na naplnenie zmluvy medzi zmluvnými stranami a nebudú poskytnuté tretím osobám. Výnimkou sú informácie potrebné na prepravu tovaru (meno, priezvisko, adresa, telefón pre kontakt dopravcu s Návštevníkov). Všetky osobné údaje sú zabezpečené proti akémukoľvek zneužitiu.